Savka Javorina-Vujović rođena je 1918. godine u Studencima pored Gospića. Gimnaziju je učila u Gospiću i Zagrebu, a srednju medicinsku školu u Beogradu. U školi je došla u dodir s omladinskim pokretom, kojem je pristupila 1936. godine. Radila je u Omladinskoj sekciji Ženskog pokreta, Zadruzi mladih devojaka, potom u društvu Polet i u stručnom udruženju medicinskih sestara.

Zatvarana je 1937. i 1940. godine, a poslije izlaska iz zatvora 1940. primljena je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Kada je počeo ustanak 1941. godine, Javorina je bila sekretar partijske organizacije pri bolnicama u Beogradu. Iste godine je otišla iz Beograda u Rasinski partizanski odred. Najprije je bila borac, a zatim je kao politički komesar čete sudjelovala u mnogim borbama.

Godine 1943. postaje član Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, te politički komesar Prve kosovsko-metohijske brigade. Početkom 1944. godine biva ranjena na Biljači u borbi s bugarskim jedinicama. Njena brigada koja se probijala ka Jegejskoj Makedoniji vodila je neprekidne borbe sa četnicima. Sredinom 1944. godine Savka je prešla u Osmu srpsku brigadu 22. divizije, u kojoj je također bila politički komesar. Nakon oslobođenja Beograda, postavljena je kao sekretar III rajonskog komiteta partije u Beogradu.

Godine 1946. odlazi u Zaječar i postaje sekretar Sreskog i član Okružnog komiteta KPJ za Zaječar. Od 1947. do 1953. radila je u kadrovskoj upravi CK KP Srbije, u Beogradu, a od 1953. do 1955. godine je bila sekretar Sreskog komiteta SKJ za Svetozarevo. Od 1955. godine radila je u administarciji Saveznog izvršnog veća u Beogradu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine, a Ordenom narodnog heroja odlikovana je 1953. godine. Umrla je 2002. u Beogradu.