Kata Pejnović je rođena 1899. godine u selu Smiljan kod Gospića. Aktivno je djelovala u partijskoj frakciji unutar društava Seljačko kolo i Seljačka sloga. Od 1936. godine uključena je u rad, a 1938. primljena je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske ustaše su joj ubili supruga i trojicu sinova. Poslije podizanja oružanog ustanka u Lici, Kata Pejnović radila je na formiranju organizacije Antifašističkog fronta žena u Lici. Na Prvom zasedanju AVNOJ-a u Bihaću 1942. godine bila je jedina vijećnica AVNOJ-a. Iste godine, na Prvoj konferenciji AFŽ-a u Bosanskom Petrovcu, izabrana je za predsjednicu AFŽ Jugoslavije. Bila je vijećnica na Prvom i Drugom zasjedanju ZAVNOH-a, članica Predsjedništva na Trećem zasjedanju 1944. godine, te članica Predsjedništva ZAVNOH-a.

Kata Pejnović bila je potpredsjednica Sabora NR Hrvatske i predsjednica Odbora za molbe i žalbe Republičkog vijeća Sabora NRH. Birana je za člana CK KPH, za republičkog i saveznog poslanika. Bila je rezervni potpukovnik JNA, te među vodećim članovima brojnih društveno-političkih organizacija. Umrla je 10. novembra 1966. godine u Zagrebu. Sahranjena je u Grobnici narodnih heroja na zagrebačkom groblju Mirogoj. Za narodnog heroja proglašena je 1968. godine.