U domeni zaštite ljudskih prava, SNV osobitu pažnju posvećuje žrtvama rata, kako direktnim, tako i srodnicima ubijenih i nestalih. Velik broj žrtava, ni 26 godina nakon završetka rata nije uspio ostvariti niti jedan vid zadovoljštine zbog pretrpljenih gubitaka, čime su osobito pogođene žrtve srpske nacionalnosti. Stoga nam je interes da kroz pokrenute upravne i/ili sudske postupke te kroz zagovaranje zakonodavnih izmjena omogućimo bar neko priznanje gubitaka i patnje.

SNV je aktivno učestvovao u izradi Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, kao i pravilnika za provedbu zakona kroz javna savjetovanja.

Krajem studenog 2021. započelo je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava. Nesporno je da ovaj Zakon pomiče krug potencijalnih korisnika prava, miče imovinske pragove koji su bili prepreka ostvarivanju prava mnogim civilnim žrtvama rata i omogućuje roditeljima koji su izgubili djecu u ratu da sada podnesu zahtjev.

Radi potpunijeg prava na informaciju civilnih žrtava rata, na linkovima su dostupni obrasci zahtjeva, adresar županijski ureda koji zaprimaju zahtjeve i rješavaju u prvom stupnju te kratka informacija o pravima i potencijalnim korisnicima prava.

Obrazac 1: Zahtjev za priznavanje statusa civilnog invalida iz domovinskog rata i prava po osnovi oštećenja organizma prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Obrazac 2: Zahtjev za priznavanje poebnog dodatka prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Obrazac 3: Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u domovinskom ratu i prava na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invaldninu, odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Obrazac 4: Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u domovinskom ratu i prava na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Obrazac 5: Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti civilnog invalida iz domovinskog rata i. – iv. skupine koji je do smrti bio korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe

Adresar