• 'Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava' (EU IPA 2012)

Srpsko narodno vijeće (SNV) Zagreb u suradnji s partnerima, udrugama Projekt građanskih prava Sisak i Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb provodi projekt 'Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava'.

Projekt vrijedan 159 342,35 eura, financiran je sredstvima iz EU Programa IPA 2012 - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Troškovi provedbe projekta sufinancirani su u iznosu od 149.988,95 eura, od čega su 90% sredstva EU, a preostalih 10% sredstava je osigurao sufinanciranjem Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Provedba projekta je započela 04.11.2015., trajat će 18 mjeseci, a projekt će se odvijati na području Sisačko-moslavačke i Šibensko-kninske županije.

Svrha projekta je povećati kapacitete vijeća nacionalnih manjina za nadzor i jačanje primjene ljudskih prava manjinskih skupina i na taj način ojačati utjecaj lokalnih manjinskih vijeća u procesu provedbe nediskriminacije i politike jednakih mogućnosti. Cilj je projekta poticati i jačati suradnju i dijalog između manjinskih predstavnika i predstavnika lokalnih/područnih vlasti radi učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Kako bi se projektni ciljevi uspješno ostvarili detaljno je isplaniran set provedbenih aktivnosti koje će uključiti organizaciju obrazovnih modula za vijeća nacionalnih manjina, za mrežu lokalnih dionika regionalne/lokalne vlasti i vijeća nacionalnih manjina te izradu strateških i operativnih planova i pojedinačna savjetovanja za pristup izvorima financiranja za vijeća nacionalnih manjina.

Tijekom, a osobito po okončanju projekta očekuje se značajno povećanje znanja i vještina 10 županijskih i 30 lokalnih manjinskih vijeća, uključenih u projekt, za planiranje, organiziranje i zastupanje manjinskih prava sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predstavljanje projekta u Kninu

Predstavljanje projekta u Sisku

Prvi edukacijski modul u Kninu

Prvi edukacijski modul u Sisku

Drugi edukacijski modul u Sisku i Kninu

Treći edukacijski modul u Sisku i Kninu

Četvrti edukacijski modul u Sisku i Kistanjama

Dvodnevna edukacija za članove mreže lokalnih aktera u Kninu

Dvodnevna edukacija za članove mreže lokalnih aktera u Sisku

Sastanak članova mreže lokalnih aktera u Glini

Sastanak članova mreže lokalnih aktera i radionica u Šibensko-kninskoj županiji

Sastanak članova mreže lokalnih aktera i radionica u Sisačko-moslavačkoj županiji

Završna konferencija u Kninu

Fotogalerija s predstavljanja projekta

Službena brošura projekta

Tokom dosadašnjeg rada surađivali smo i sa sljedećim organizacijama i institucijama (abecednim redom):