Pravni odjel Srpskog narodnog vijeća je tokom oktobra 2021. uradio analizu programa stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi – potpomognutim područjima gdje država čini dodatne napore u cilju ekonomske revitalizacije, zadržavanja postojećeg stanovništva, uopćeno govoreći provodi politiku osnaženja slabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Naša analiza je bila usmjerena na 9 županija u kojima djeluju pravni savjetnici Srpskog narodnog vijeća, gdje se program stambenog zbrinjavanja dominantno provodi i gdje u znatnom broju žive Srbi.

Prema službenim podacima, tokom januara 2021. godine prijave za pomoći države pri osiguravanja stambenog prostora podnijelo je 6369 osoba. Najviše prijava je podnijeto u Vukovarsko-sremskoj županiji – 2083 ili trećina podnijetih prijava, dok je najmanji interes iskazan u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – svega 109 prijava. Ipak, ova županija je procentualno od države dobila najviše sredstava – 26 zahtjeva je odobreno, i tokom 2021. bi trebala biti izdana rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje.

Obeshrabrujuće je da svega 459 prijava za stambeno zbrinjavanje je ocijenjeno kao prihvatljivo, i da su za njihovu realizaciju osigurana novčana sredstva. To je svega 7% prijava od ukupnog broja prijavljenih – 6369.

Od tih 459 usvojenih prijava sa sigurnošću možemo reći da su Srbi podnijeli njih 59, što je 13% svih usvojenih prijava sa osiguranim novčanim sredstvima za njihovu provedbu.

Najviše sredstava za stambeno zbrinjavanje je osigurano u Vukovarsko-sremskoj županiji, za 131 prijavitelja, ali s obzirom na velik broj prijavljenih u toj županiji – 2083, to je mršavih 6%.

Najmanje sredstava za stambeno zbrinjavanje je osigurano u Požeško- slavonskoj županiji – svega 6 prijavitelja može računati na pomoć države pri osiguranju stambenog prostora za njih same i članove njihovih porodica. Procentualno svega 3% prijavljenih će u 2021. ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje. U ovoj županiji je i broj prijavitelja ionako mali – svega 195 prijave su podnijete u 2021. godini.

Realizacija prava je naknadni postupak koji slijedi nakon izdavanja rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje, i svjedočimo o čekanju i po nekoliko godina na npr. dodjelu građevinskog materijala za obnovu.

Zaključak pravnog savjetnika SNV-a u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, gdje je ukupno podneseno 1328 prijava i gdje su za svega 68 prijavitelja ili za njih 5% osigurana sredstva za stambeno zbrinjavanje, trebalo bi 20 godina za zadovoljenje iskazanog interesa za stambeno zbrinjavanje tamošnjih žitelja.