Српскo нaрoднo виjeћe oд oснивaњa кoнтинуирaнo рaди нa рaзвojу пoврaтничких и нeрaзвиjeних срeдинa. Пoрeд рeaлизaциje прojeкaтa усмjeрeних нa ствaрaњe прeдувjeтa зa пoврaтaк, oбнoву и изгрaдњу стaмбeних jeдиницa тe сaнaциjу и изгрaдњу нужнe инфрaструктурe, дjeлoвaњe смo прoширили нa рaзвoj и eкoнoмску oдрживoст пoдручja нa кojимa живи српскa зajeдницa (с нaглaскoм нa Пoдручja oд пoсeбнe држaвнe скрби - ППДС).

Уз дeвaстирaну инфрaструктуру (цeстe, вoдoвoди, кaнaлизaциja), пoврaтничкe срeдинe кaрaктeризирa и нeдoстaтaк стручних кaдрoвa, нeдoвoљнo пoзнaвaњe улoгe кључних институциja зa пoтицaњe и рaзвoj пoљoприврeдних и гoспoдaрских дjeлaтнoсти тe нeдoстaтaк срeдстaвa зa рaзвoj пoстojeћих или нoвих прoгрaмa.

Центар дјелује како би потакао економски развој и стварање подузетничке климе те промовирао потенцијал јединица локалне самоуправе у повратничким срединама и у другим срединама гдје живе Срби.

ЦРИ дјелује кроз четири уреда - средишњи се уред налази у Загребу, а подручни уреди у Вуковару, Карловцу и Книну. Њиховим су дјеловањем обухваћена подручја источне Славоније, средишње Хрватске те Лике и Далмације. ЦРИ жели повећати присутност и учинковитост на терену те створити темеље за уједначени регионални развој већине ратом погођених подручја кроз: информирање о актуалностима/трендовима и новостима из подручја пољопривреде и економије;  савјетодавне услуге физичким и правним особама о начинима остваривања потицаја, осигурања пласмана робе/услуга, начинима задовољења увјета набаве/продаје, најбоље искориштавање и одабир кредитних програма и др.; савјетодавне услуге физичким и правним особама око натјечаја у подручју господарства, развоја пољопривреде, туризма и микро подузетништва; организирање стручних и информативних радионица и округлих столова о темама од интереса за поједине групе корисника; израда пословних планова за пројекте мање вриједности и инвестицијских елабората, савјетовање око пројектних приједлога, савјетовање око поступака јавне набаве; повезивање и остваривање контаката с надлежним институцијама на локалној, регионалној и националној разини; умрежавање и стварање партнерства на пројектима и с институцијама које могу допринијети одрживом развоју повратничких и других средина; умрежавање с организацијама цивилног друштва на локалној, регионалној и државној разини за рад на заједничким циљевима; стварање позитивног озрачја за потицање подузетништва у пољопривреди те потицање младих на активније судјеловање у пољопривреди; сурадња с развојним агенцијама жупанија, градова и опћина у потицању пројеката те међурегионалне и прекограничне сурадње; идентификација развојних прилика, пројеката и програма; привлачење директних домаћих и страних инвестиција; организација семинара, пословних савјетовања, презентација и сајмова; судјеловање у специјализираним програмима изобразбе ради стјецања додатних знања и вјештина у подручјима дјеловања Вијећа; потицање развоја волонтерских програма и пројеката; судјеловање на домаћим и међународним стручним скуповима који су у вези с циљевима и дјелатношћу Вијећа.

ЦРИ у сурадњи с партнерима, као што су Фонд за избегла, прогнана и расељена лица АП Војводине и Комесаријат за избеглице Републике Србије, редовно посредује и при расподјели донација повратницима. Ријеч је о пакетима помоћи; сјемењу и садницама, пољопривредној механизацији, алату за јавне радове и сл.

Дјелујемо на подручју цијеле Републике Хрватске кроз 4 дислоцирана уреда: Книн, Карловац, Слатина и Вуковар. Контакт податке уреда можете пронаћи на нашој страници под рубриком "Контакти".