На темељу чл. 21., ст. 9. Статута Српског народног вијећа, у вези са чл. 1. и чл. 6. Закона о потицању запошљавања те јавног позива, дана 20.9.2018. доносим План пријема на стручно оспособљавање за рад без заснивања радног односа у Српском народном вијећу за 2018. годину

I.

На стручно оспособљавање без заснивања радног односа планира се у 2018. години пријем једне (1) особе, и то:

- особе са завршеним преддипломским и дипломским свеучилишним студијем или интегрираним преддипломским и дипломским стручним студијем или специјалистичким дипломским стручним студијем.  

Радно мјесто за чије се послове планира стручно оспособљавање,  устројствена јединица у којој је устројено то радно мјесто, број особа које се планира примити, и потребан ступањ образовања и струке који мора испуњавати та особе, утврђени су у Таблици 1. која је саставни дио овог Плана.

II.

Пријем особе на стручно оспособљавање без заснивања радног односа проводит ће се у сурадњи с Хрватским заводом за запошљавање, сукладно одредбама Закона о потицању запошљавања и Јавним позивом.

План пријема проводит ће се ако су средства за покриће трошкова стручног оспособљавања, у цијелости осигурана код надлежне службе за запошљавање.

III.

Овај План ступа на снагу даном доношења и објавит ће се на wеб страници СНВ.

Сазнајте више