Arhiv Srba u Hrvatskoj i „Tragovi“, časopis za srpske i hrvatske teme, u partnerstvu s Institutom društvenih nauka iz Beograda organiziraju međunarodnu akademsku konferenciju: „Devedesete: Srbi i Hrvati u regionalnom i globalnom kontekstu“. Konferencija će se održati u Zagrebu, 24. i 25. novembra 2023. Pozivamo zainteresirane autorice i autore da predlože teme svojih izlaganja u skladu sa sljedećim rokovima:

• 1. juna 2023.: rok za predaju naslova i sažetaka
• 15. juna 2023.: objava prihvaćenih sažetaka
• 1. septembra 2023.: objava programa konferencije
• 24. i 25. novembra 2023.: datumi održavanja konferencije
• 15. januara 2024.: rok za predaju revidiranih radova spremnih za objavu

Ciljevi i zadaci:
Devedesete su bile desetljeće rat(ov)a, tranzicija i konstrukcija novih identiteta u postjugoslavenskim zemljama. Događaji i procesi koji su se tada odvili imaju značajnog utjecaja na politički, socijalni, ekonomski i sigurnosni karakter zahvaćenih zemalja – čak i trideset godina kasnije. Ratovi su imali značajan utjecaj na pitanja povezana s identitetom, i na osobnoj i na razini kolektiviteta. To je bilo desetljeće u kojem je najprije mir zamijenjen ratom, a zatim je započela duga tranzicija iz rata u mir. Za neke od ovih procesa se čini da su i dalje nezavršeni. Događaji iz devedesetih i dalje utječu na bilateralne odnose između zahvaćenih zemalja, kao i na dinamiku unutrašnje (domaće) politike. To se posebno odnosi na srpsko-hrvatske odnose, ali i na srpsko-albanske, hrvatsko-bošnjačke i srpsko-bošnjačke. Slučajevi razmatrani pred MKSJ (Haškim sudom) učinili su dostupnima dokumente i druge izvore koji su poticajni za nove akademske rasprave o devedesetima. Otvaranje arhivskih materijala istraživači(ca)ma trebalo bi dodatno potaknuti nova istraživanja tog desetljeća. U tom kontekstu, ova konferencija želi:
• Predstaviti stanje istraživanja kada se radi o proučavanjima devedesetih, u kontekstu tadašnjih i aktualnih srpsko-hrvatskih odnosa;
• Identificirati teme koje su ostale slabije istražene kako bi se potaknula daljnja istraživanja;
• Predstaviti nove dokaze i dokumente, kao i nove interpretacije događaja i procesa vezanih uz devedesete.

Teme:
Osobito smo zainteresirani za sljedeće teme:
• Politički i ekonomski aspekti tranzicije i njen (ne)uspjeh u Jugoslaviji prije raspada;
• Potencijalne alternative ratu u Jugoslaviji i postjugoslavenskim zemljama: antiratne organizacije, civilno društvo, antinacionalizam, kritična inteligencija itd..;
• Ratni ciljevi i namjere svih uključenih strana;
• Svi aspekti utjecaja rata na unutrašnje procese u uključenim zemljama, kao i na njihove bilateralne odnose (politički, ekonomski, identitetski itd.);
• Nasilje nad pripadnicima nacionalnih manjina, političkim oponentima i Jugoslavenima tokom devedesetih;
• Rat i rekonstrukcija nacionalnih identiteta u uključenim zemljama;
• Uloga međunarodnih aktera devedesetih;
• Lekcije koje bi se mogle naučiti iz devedesetih i potencijalno koristiti u suvremenom kontekstu rata u Ukrajini i drugdje.

Jezici konferencije bit će hrvatski/srpski i engleski.
Pismena prijava trebala bi uključivati naslov i sažetak do 300 riječi. Prijave molimo šaljite na: conferences@snv.hr do 1. juna 2023. Ograničena sredstva bit će dostupna za potporu sudionicima čiji će sažeci biti prihvaćeni (putni troškovi i troškovi smještaja).