Na temelju čl. 21., st. 9. Statuta Srpskog narodnog vijeća, u vezi sa čl. 1. i čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja te javnog poziva, dana 20.9.2018. donosim Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Srpskom narodnom vijeću za 2018. godinu

 I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2018. godini prijem jedne (1) osobe, i to:

- osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem.  

Radno mjesto za čije se poslove planira stručno osposobljavanje,  ustrojstvena jedinica u kojoj je ustrojeno to radno mjesto, broj osoba koje se planira primiti, i potreban stupanj obrazovanja i struke koji mora ispunjavati ta osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja i Javnim pozivom.

Plan prijema provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici SNV.

Saznajte više