Skupštinu Vijeća čine delegati članica SNV-a i predstavnici srpske nacionalne manjine u onim županijama u kojima ne ostvarujemo uvjete za izbor vijeća. Skupština donosi Statut, Poslovnik, Program rada, usvaja Financijski plan i Završni račun te odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika SNV-a. Također, ovo tijelo donosi odluku o suradnji s koordinacijama, organizacijama i institucijama iz zemlje i inozemstva te odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti SNV-a.

Predsjedništvo je izvršno i koordinacijsko tijelo SNV-a koje čine predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsjednici SNV-a te predsjednici svih županijskih vijeća i izabrani predstavnici na razini županija. Zadatak ovog tijela je da koordinira realizaciju odluka SNV-a, razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Skupštini akte i odluke iz svoje nadležnosti. Između ostalog, ovo tijelo prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela SNV-a, daje prijedloge za unapređenje njihova rada te koordinira aktivnosti.

Nadzorni odbor SNV-a čine predsjednik i četiri člana, a njihov zadatak je nadzirati zakonitost i statutarnost rada svih tijela SNV-a, brinuti o materijalno-financijskom poslovanju i korištenju imovine, predlagati mjere u slučaju nepravilnosti u radu tijela SNV-a te predlagati akte i odluke iz svoje nadležnosti.

Na čelu Vijeća nalazi se predsjednik koji se na mandat od četiri godine bira iz reda članova Skupštine. Predsjednik predstavlja i zastupa SNV, odgovara za zakonitost rada te saziva i predsjeda sjednicama Predsjedništva.

Iz reda članova Skupštine bira se i zamjenik predsjednika, koji zamjenjuje predsjednika SNV-a u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju odsutnosti te mu pomaže u radu.

SNV ima pet potpredsjednika koji pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti.

Predsjednik dr. sc. Milorad Pupovac

Zamjenik predsjednika Saša Milošević

Potpredsjednici Anja Šimpraga, Darko Karanović, Svetislav Mikerević, Dušan Polimac

Predsjedništvo Darko Karanović (Bjelovarko-bilogorska županija), Dušan Nogić (Brodsko-posavska županija), Milorad Vukanović (Dubrovačko-neretvanska županija), Branko Dulikravić (Koprivničko-križevačka županija), Stanko Momčilović (Ličko-senjska županija), Milorad Sarap (Međimurska županija), Jovan Jelić (Osječko-baranjska županija), Dušan Polimac (Sisačko-moslavačka županija), Marko Tomašević (Splitsko-dalmatinska županija), Anja Šimpraga (Šibensko-kninska županija), Milan Mirčetić (Varaždinska županija), Dražen Bogojević (Virovitičko-podravska županija), Svetislav Mikerević (Vukovarsko-srijemska županija), Rajka Rađenović (Zadarska županija), Dragiša Pilipović (Zagrebačka županija), Saša Milošević (Grad Zagreb), Zoran Stanković (Primorsko-goranska županija)