Skupštinu Vijeća čine delegati članica SNV-a i predstavnici srpske nacionalne manjine u onim županijama u kojima ne ostvarujemo uvjete za izbor vijeća. Skupština donosi Statut, Poslovnik, Program rada, usvaja Financijski plan i Završni račun te odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika SNV-a. Također, ovo tijelo donosi odluku o suradnji s koordinacijama, organizacijama i institucijama iz zemlje i inozemstva te odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti SNV-a.

Predsjedništvo je izvršno i koordinacijsko tijelo SNV-a koje čine predsjednik, zamjenik predsjednika, potpredsjednici SNV-a te predsjednici svih županijskih vijeća i izabrani predstavnici na razini županija. Zadatak ovog tijela je da koordinira realizaciju odluka SNV-a, razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Skupštini akte i odluke iz svoje nadležnosti. Između ostalog, ovo tijelo prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela SNV-a, daje prijedloge za unapređenje njihova rada te koordinira aktivnosti.

Nadzorni odbor SNV-a čine predsjednik i četiri člana, a njihov zadatak je nadzirati zakonitost i statutarnost rada svih tijela SNV-a, brinuti o materijalno-financijskom poslovanju i korištenju imovine, predlagati mjere u slučaju nepravilnosti u radu tijela SNV-a te predlagati akte i odluke iz svoje nadležnosti.

Na čelu Vijeća nalazi se predsjednik koji se na mandat od četiri godine bira iz reda članova Skupštine i predstavnika srpske nacionalne manjine izabranih za područje jedinica područne (regionalne) samouprave. Predsjednik predstavlja i zastupa SNV, odgovara za zakonitost rada te saziva i predsjeda sjednicama Predsjedništva.

Iz reda članova Skupštine biraju se i zamjenici predsjednika (2), koji zamjenjuju predsjednika SNV-a u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju odsutnosti te mu pomažu u radu.

SNV ima pet potpredsjednika koji pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti.

SNV ima generalnog sekretara koji zastupa SNV, osigurava zakonitost rada svih tijela SNV-a, brine o postupku pripremanja i donošenja općih i drugih akata, upravlja stručnom službom SNV-a.

Savjet je savjetodavno tijelo SNV-a. Savjet raspravlja o strateškim i razvojnim odlukama SNV-a i daje prijedloge i preporuke za Predsjedništvo i Skupštinu.

Predsjednik Boris Milošević

Zamjenice predsjednika Dragana Jeckov i Aneta Vladimirov

Generalni sekretar Saša Milošević

Potpredsjednici Anja Šimpraga, Nikola Arbutina, Svetislav Mikerević, Nikola Ivanović i Zoran Stanković

Predsjedništvo Darko Karanović (Bjelovarsko-bilogorska županija), Dušan Nogić (Brodsko-posavska županija), Jovo Manojlović (Koprivničko-križevačka županija), Dejan Jeličić (Osječko-baranjska županija), Nikola Arbutina (Sisačko-moslavačka županija), Borislav Šarić (Šibensko-kninska županija), Milan Mirčetić (Varaždinska županija), Milena Lazić (Virovitičko-podravska županija), Svetislav Mikerević (Vukovarsko-srijemska županija), Rajka Rađenović (Zadarska županija), Dragiša Pilipović (Zagrebačka županija), Milorad Sarap (Međimurska županija), Zoran Stanković (Primorsko-goranska županija), Boris Milošević (Grad Zagreb), Ilija Matijević (Karlovačka županija), Nikola Ivanović (Požeško-slavonska županija), Milorad Vukanović (Dubrovačko-neretvanska županija), Stanko Momčilović (Ličko-senjska županija), Božidar Simić (Splitsko-dalmatinska žuipanija), Milorad Pupovac (predsjednik Savjeta SNV-a), Aleksandar Milošević (generalni sekretar SNV-a), Aneta Vladimirov (zamjenica predsjednika SNV-a), Dragana Jeckov (zamjenica predsjednika SNV-a)

Nadzorni odbor SNV-a Anja Šimpraga, Dragiša Pilipović, Milan Krstinić, Jugoslav Vesić

Članovi Savjeta SNV-a

Srpska pravoslavna crkva – Mitropolija zagrebačko-ljubljanska sa sjedištem u Zagrebu, koju predstavlja Mitropolit Porfirije

Srpsko privredno društvo „Privrednik“ iz Zagreba, koga predstavlja predsjednik Nikola Lunić,

Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ iz Zagreba, koga predstavlja predsjednik Mile Radović,

Srpski demokratski forum iz Zagreba, koga predstavlja predsjednik Jovica Krstanović,

Zajedničko veće opština iz Vukovara, koga predstavlja predsednik Srđan Jeremić,

Sportsko-rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj iz Zagreba, koga predstavlja predsjednik Milan Martinović,

Omladinska mreža Srba u Hrvatskoj iz Zagreba, koju predstavlja Jelena Nestorović,

Klub zastupnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, koga predstavlja zastupnica Dragana Jeckov